Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem http://www.kbakcesoriameblowe.pl ma siedzibę pod adresem: 92-508 Łódź ul. Ćwiklińskiej22 i prowadzony jest przez PHU Meble Kuchenne Baranowski Krzysztof

2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a) Sklep KB Akcesoria Meblowe - Internetowy Sklep znajdujący się pod adresem http://www.kbakcesoriameblowe.pl

b) Kupujący - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem KB Akcesoria Meblowe. W przypadku osób fizycznych Kupującym może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

c) Konsument - osoba fizyczna, która zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem KB Akcesoria Meblowe w celu bezpośrednio nie związanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą, do której stosuje się w szczególności regulacje ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) - zwanej dalej Ustawą o prawach konsumenta.  d) Regulamin -niniejszy regulamin sprzedaży,

e) Umowa - umowa sprzedaży towarów przez Sklep KB Akcesoria Meblowe na rzecz Klienta, f) Towar - każda rzecz z zakresu akcesoriów meblowych, która jest przedmiotem sprzedaży przez Sklep KB Akcesoria Meblowe,

g) Konto – konto Kupującego w Sklepie KB Akcesoria Meblowe, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach oraz Fakturach,

h) Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie Sklepu KB Akcesoria Meblowe służący utworzeniu Konta.

3. Sklep KB Akcesoria Meblowe zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem KB Akcesoria Meblowe jest możliwy przez adres e-mail: sklepi bądź pod numerem tel +48 798-206-592

4. Regulamin określa między innymi prawa i obowiązki Sklepu KB Akcesoria Meblowe i Kupującego: zasady dotyczące zawierania umów sprzedaży towarów przy użyciu środków porozumiewania się na odległość między Sklepem KB Akcesoria Meblowe, a Kupującym; zasady postępowania reklamacyjnego oraz przetwarzania danych osobowych Kupujących będących Konsumentami.

5. Informacje handlowe (ceny oraz opisy produktów) zamieszczone na stronie www.kbakcesoriameblowe.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu KB Akcesoria Meblowe, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

6. W Sklepie KB Akcesoria Meblowe wszystkie ceny podane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Sklep KB Akcesoria Meblowe gwarantuje, że sprzedawane towary mają legalne pochodzenie.

8. W celu złożenia zamówienia w Sklepie KB Akcesoria Meblowe, Kupujący musi dysponować: urządzeniem obsługującym przeglądarkę internetową (typu: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer lub podobne).

9. Złożenie zamówienia przez Kupującego w Sklepie KB Akcesoria Meblowe jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

II. ZAKŁADANIE KONTA

1. Aby założyć Konto w Sklepie KB Akcesoria Meblowe, należy wypełnić Formularz rejestracji.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu KB Akcesoria Meblowe, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt. I ppkt 3.

III. ZAMÓWIENIE

1. Kupujący zamierzający złożyć zamówienie w Sklepie KB Akcesoria Meblowe wypełnia formularz rejestracji i zakłada Konto lub dokonuje jednorazowego zamówienia bez rejestracji. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia wymaga uzupełnienia wszystkich pól.

2. Kupujący składający zamówienie przechodzi przez jego wszystkie etapy i kończy naciskając przycisk „Zamawiam i płacę”, co oznacza, iż Kupujący oświadcza tym samym, że wie że zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

3. Złożenie zamówienia przez Kupującego, nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży. Umowa zostaje zawarta dopiero po uprzedniej weryfikacji złożonego zamówienia, w szczególności pod kątem dostępności zamówionego towaru oraz poprawności wypełnienia formularza zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. W przypadku niedostępności części lub wszystkich towarów objętych zamówieniem, Sklep KB Akcesoria Meblowe skontaktuje się z klientem (listem e-mail, bądź telefonicznie) i poinformuje o dostępności pozostałych produktów objętych zamówieniem. Kupujący zostanie poproszony o podjęcie decyzji dotyczącej dalszej realizacji zamówienia.

4. Po zawarciu umowy, a najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru Sklep KB Akcesoria Meblowe zobowiązany jest przekazać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie zawarcia umowy na odległość zawierające informacje o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na dostawę Towaru za pomocą Kuriera bądź Poczty Polskiej, umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem KB Akcesoria Meblowe, a Kupującym uważa się za zawartą wraz z otrzymaniem przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na odbiór osobisty Towaru zamówionego i opłacenie go przy odbiorze w Oddziale KB Akcesoria Meblowe, dokonuje on jedynie rezerwacji Towaru. Umowa sprzedaży między Sklepem KB Akcesoria Meblowe, a Kupującym zawierana jest przy odbiorze towaru w Oddziale KB Akcesoria Meblowe.

6. Jeżeli w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, Kupujący nie otrzyma wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie to umowa jest uważana za niezawartą.

IV. PŁATNOŚĆ / DOSTAWA TOWARU

1. Towary zamówione wysyłane są przez Sklep KB Akcesoria Meblowe w ciągu 5-8 dni roboczych od czasu, otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie, bądź w przypadku płatności w formie przedpłaty dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu KB Akcesoria Meblowe, z tym że w przypadku dostawy Towaru na rzecz Konsumenta, wydanie Towaru powinno nastąpić nie później niż 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

2. Za zamówiony towar Kupujący płaci Sklepowi KB Akcesoria Meblowe w wybrany przez siebie sposób:

a) płatność za pobraniem (płatne przy odbiorze przesyłki u kuriera lub listonosza)

b) płatność przelewem bankowym na konto KB Akcesoria Meblowe

c) płatność przy użyciu systemu Płatność Shopper ( płatność za pomocą przelewu online), d) płatność przy odbiorze osobistym (gotówką ) .

Sposób płatności Kupujący określa podczas składania zamówienia. W przypadku przedpłaty towar zostaje wysłany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Maksymalny termin oczekiwania na płatność wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane i Sklep KB Akcesoria Meblowe nie jest zobowiązany do jego realizacji.

3. W wypadku płatności przy odbiorze osobistym zarezerwowany towar oczekuje na Kupującego przez 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Kupującego o możliwości jego odebrania.

4. Zamówiony towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy (faktura VAT/paragon) zostanie dostarczony Kupującemu w sposób wskazany przez niego przy składaniu zamówienia, na adres podany przez Kupującego jako „Dane dostawy”.

5. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy towaru:

a) przesyłka pocztowa;

b) przesyłka pocztowa pobraniowa,

c) przesyłka kurierska,

d) przesyłka kurierska pobraniowa,

e) odbiór osobisty dostępny pod adresami: Łódź 92-508 ul. Ćwkilińskiej 22 Meble Baranowski Cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy. Koszt dostawy realizowanej na terenie Polski jest uzależniony od wybranej przez Kupującego formy dostawy i płatności oraz wagi przesyłki. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy dostępne są na  podstronie Koszty i czas dostawy.

6. Odbiór osobisty towaru przez Kupującego jest bezpłatny.

7. Koszty przesyłki dla towarów wysyłanych za granicę Polski ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia i konsultowane telefonicznie oraz za pomocą poczty e-mail z Kupującym. W takim przypadku do zawarcia umowy dojdzie jedynie w przypadku zaakceptowania przez Kupującego co najmniej w drodze e-mailowej w/w. kosztów przesyłki, które powinny być przez niego opłacone zgodnie z poczynionymi ustaleniami.

8. W sytuacji gdy Kupujący, zdecydował się na dostawę zamówionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, ma on prawo do sprawdzenia zawartości paczki niezwłocznie po jej otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub uszkodzeń towaru powstałych w czasie dostawy i transportu, powinien zostać sporządzony tzw. protokół szkody. Zarówno Kupujący, jak i kurier powinni podpisać protokół.

9. Nieodebranie paczki od kuriera i zwrot przesyłki do Sklepu KB Akcesoria Meblowe skutkuje: 

a) obciążeniem Kupującego kosztami zwrotu towaru do Sklepu KB Akcesoria Meblowe oraz ponownego jej nadania – jeżeli Kupujący zwróci się o ponowne nadanie przesyłki, 

b) obciążeniem Kupującego kosztem zwrotu paczki do Sklepu KB Akcesoria Meblowe – jeżeli Kupujący zrezygnuje z zamówienia i nie wyrazi zgody na ponowne nadanie przesyłki.

10. W sytuacji gdy towar zostanie wysłany do Kupującego lub jest gotowy do odbioru, Kupujący uzyska informację o tym fakcie za pomocą poczty e-mail.

V. ODSTĄPIENIE

1. Kupujący będący Konsumentem, dokonujący zakupu na odległość, może - zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia zamówionego towaru w posiadanie, odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W tym celu należy przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: KB Akcesoria Meblowe ul. Ćwiklińskiej 22 92-508 Łódź. Odstępując od umowy, Konsument może posłużyć się wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta .

2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep KB Akcesoria Meblowe do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrócony towar powinien pozostać w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszty odesłania, ponosi Konsument.

3. Sklep KB Akcesoria Meblowe niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi zapłaconą cenę towaru wraz z kosztami jego dostarczenia do Konsumenta, z zastrzeżeniem że Sklep KB Akcesoria Meblowe zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie. Zwrot dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w innej formie zaakceptowanej przez Konsumenta, która nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep KB Akcesoria Meblowe może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej przez Konsumenta kwoty do czasu otrzymania towaru lub potwierdzenia jego odesłania.

4. Po otrzymaniu przez Sklep KB Akcesoria Meblowe oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy oraz zwróconego towaru, Sklep KB Akcesoria Meblowe niezwłocznie wysyła do Konsumenta fakturę korygującą – dot. zwrotu towaru.

5. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym dziale nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta tj. w szczególności gdy:

  a) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać towary bez wad. Uprawnienia Kupujących będących Konsumentami związane z wadliwością lub niezgodnością sprzedanego Towaru z umową reguluje Kodeks cywilny. Niniejszy Regulamin w żadnym zakresie nie uchyla jego postanowień.

2. Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie firmy bądź listownie na adres: KB Akcesoria Meblowe Łódź ul. Ćwiklińskiej 22 92-508, bądź na e-mail sklepu

3. Wadliwy towar powinien być należycie zapakowany wraz z wszelkimi dodatkami, które Kupujący otrzymał przy dostawie.

4. W przypadku zgłoszenia reklamacji formą listowną, zalecamy wydrukować i wypełnić formularz zgłoszenia reklamacji. Towar, formularz i dokument potwierdzający zakup należy wysłać na adres podany pkt 2

5. Reklamację z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru zakupionego przez Konsumenta rozpatrywane są w terminie do 14 dni. W przypadku odmowy uznania reklamacji Kupujący zostanie poinformowany o tym listownie lub listem e-mail.

6. W przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji Kupujący ponosi odpowiedzialność za należyte opakowanie i zabezpieczenie towaru do momentu odbioru przesyłki przez Sklep KB Akcesoria Meblowe, a także za zgubienie przesyłki.

7. Po wcześniejszym zawiadomieniu o reklamacji sklep KB Akcesoria Meblowe zleci odbiór towaru przez kuriera albo poprosi o przesłanie reklamowanego towaru za pomocą przesyłki pocztowej ekonomicznej na adres: Łódź 92-508 ul. Ćwiklińskiej 22

VII. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

VIII. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sklep KB Akcesoria Meblowe przetwarza informacje dotyczących Kupującego, w tym mające charakter danych osobowych. Przetwarzanie następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) oraz w zakresie w jakim ma to zastosowanie, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422)

2. Dane osobowe Kupujących wykorzystywane są tylko i wyłącznie przez Sklep KB Akcesoria Meblowe, do realizacji zamówień, ewidencji sprzedaży i kontaktu z Kupującym w celu potwierdzenia zamówienia. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Kupującego, jego dane osobowe są wykorzystywane również w celu informowania o promocjach i nowościach oferowanych przez Sklep KB Akcesoria Meblowe.

3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, zmiany ich lub zażądania usunięcia z bazy danych Sklepu KB Akcesoria Meblowe.

IX. POSTANOWENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw, w tym przede wszystkim Ustawy o prawach konsumenta.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sklepem KB Akcesoria Meblowe, a Kupującym, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem KB Akcesoria Meblowe, a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu KB Akcesoria Meblowe.

4. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

5. Sklep KB Akcesoria Meblowe zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw itp.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.11.2017 r. i dotyczy umów zawartych od tej daty.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl